Inledning

Bevisvärdering och bevisbördans placering blir inte sällan processens huvudfokus när plädering har inletts och även vid den efterföljande överläggningen. Vid pläderingarna ska respektive part övertyga domstolen att, utifrån existensen av ett eller flera bevisfakta, dra slutsatser om sannolikheten för existensen av ett annat faktum (bevistemat).

Utgången i rättegången styrs ofta av vilken part som har bevisbördan (den bevisskyldige) och med vilken styrka han måste uppfylla sin bevisbörda (beviskravet eller bevisstyrkan). Denna hemsida innehåller några noteringar kring den senare frågeställningen: vilket beviskrav gäller? Detta är alltså en sida om beviskrav (d.v.s. vilken beviströskel gäller för att domstolen ska anse att ett visst förhållande är bevisat). Vissa angränsande frågor behandlas också; framför allt bevisbördans placering och frågor om bevisningens robusthet.

Uppdaterad t.o.m. 22 maj 2016.